Groep 5/6

Agenda

Groep 5/6† †Woensdag 18 maart
Huiswerkblad
Groep 5/6† † † † Maandag 16 maart
Test-Jezelf Klimaatkenners

Belangrijke websites:
e-mail: https://portal.office.com
typen: https://www.ticken.nl
Engels: https://learning.holmwoods.eu
Topo:†https://thuis.basispoort.nl
Extra oefenen met typen:†https://www.gratislerentypen.nl/Exercises/SampleText

Het mailadres en wachtwoord staat in de agenda van de leerlingen.†


Bestanden voor de leerlingen van groep 5 en 6
Hoe maak ik een boekbespreking?
Hoe maak ik een spreekbeurt?
Hoe maak ik een werkstuk?
Hoe maak ik een PowerPoint?

U wilt uw kind uit groep 5 of 6 extra ondersteunen? Klik hier.
Wat leren we in groep 5 en 6?

Als kinderen van groep 4 naar groep 5 gaan, zijn er een hoop dingen die veranderen. Zo komt er een aantal nieuw vakken bij: Engels, aardrijkskunde, topografie, natuur en techniek en geschiedenis. Daarnaast krijgen de kinderen ťťn keer per week huiswerk mee naar huis, zal er zo nu en dan thuis een toets voorbereid moeten worden en zullen er daarnaast wat extra opdrachten thuis worden gemaakt, zoals het werkstuk of de spreekbeurt (zie hieronder).
Maar ook gaan de kinderen vanaf groep 5 op de vrijdagmiddag naar school.

Rekenen
Wat de kinderen zoal leren? In groep 5 wordt de getallenrij verder uitgebreid naar 2000, worden de tafels steeds meer eigen, leren de kinderen de deelsommen (ook met rest) kennen, digitaal klokkijken ('s nachts en 's morgens), geld teruggeven en nieuwe maateenheden kennen.
In groep 6 wordt de getallenrij verder uitgebreid naar 10.000, leren de kinderen rekenen met breuken, leren ze digitaal klokkijken ('s middags en 's avonds), kolomsgewijs (onder elkaar) optellen, aftrekken en vermenigvuldigen, meer maateenheden kennen en in context rekenen.
Vanaf groep 5 werken de kinderen met een tablet van Snappet. Voornamelijk tijdens rekenen wordt deze ingezet. Voordelen hiervan zijn: de kinderen krijgen directe feedback en als leerkracht kun je de kinderen direct volgen en daarop in spelen.†


Taal
Binnen de taallessen staan vier hoofdpijlers centraal: woordenschat, grammatica, (teksten) schrijven en spreken en luisteren. Aan de hand van thema's worden de pijlers steeds verder uitgediept tot aan groep 8.
Een greep uit de lessen grammatica: kommagebruik, hoofdlettergebruik, beredeneren, persoonsvorm, onderwerp, gezegde, naamwoorden.

Spelling
In groep 5 komen weer nieuwe woordcategorieŽn aan bod voortbordurend op de categorieŽn van groep 4.
In groep 6 komt naast nieuwe woordcategorieŽn ook werkwoordspelling aan bod.

Technisch lezen
In groep 5 en 6 staat het technisch lezen 5x per week een half uur op het rooster. Er wordt dan gewerkt aan nieuwe moeilijke woorden of woorddelen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het vloeiend lezen. Daarnaast staat er 1x per week een leesbevorderingsles op het programma. In deze les wordt aandacht besteed aan het leesplezier en de leesbeleving, zodat kinderen gemotiveerd worden te blijven lezen. Hierin worden ook nieuwe boeken gepresenteerd passend bij het AVI-niveau en de belevingswereld van de kinderen in deze leestijdscategorie.

Begrijpend lezen
Het begrijpend lezen is voor veel kinderen een wat lastiger vak. Daarom besteden we hier geruime tijd per week aandacht aan. Hierbij zijn goed technisch kunnen lezen en een grote woordenschat van belang om voldoende te kunnen begrijpend lezen. Aan de hand van verschillende soorten teksten (passend bij de interesses van de kinderen) wordt de leerstof aangeboden.

Geschiedenis
In groep 5 komen alle tijdvakken van de geschiedenis aan de orde. Jagers en boeren, Grieken en Romeinen, Monniken en ridders, Steden en staten, Ontdekkers en hervormers, Regenten en vorsten, Pruiken en revoluties, Burgers en stoommachines, Wereldoorlogen, Televisie en computers.
In groep 6 worden de eerste vijf meer uitgediept.

Natuur en techniek
Binnen de methode staat steeds de natuur afgewisseld met techniek centraal. In het laatste blok worden deze twee met elkaar gecombineerd. Beide groepen zijn met verschillende onderwerpen bezig.

Aardrijkskunde en topografie
Bij aardrijkskunde werken we groepsdoorbroken in de stamgroepen. Daar waar groep 5 altijd apart werkt van groep 6, leren de kinderen in dit vak met z'n allen. De methode gaat uit van zelfontdekkend leren.
De topografie komt hierbij terloops aan bod. Groep 6 verwerkt de topografie van Nederland (en aan het eind een klein stukje BeNeLux) volledig digitaal. Hierbij wordt een feit aan de plaats gekoppeld, zodat de kinderen de (ligging van de) plaats beter zullen onthouden.


Engels
Binnen de digitale methode van Engels staat het volgende in elke les centraal: film, muziekclip, leestekst en een TPR-activiteit. Een TPR-activiteit is een activiteit waarin de kinderen laten zien dat ze de Engels gesproken opdracht begrijpen.

Bewegingsonderwijs en creatieve vakken
En naast dit alles zijn we uiteraard ook bezig met sport en kunstzinnige vakken, zoals handvaardigheid, tekenen, drama en muziek.

††